Ny Assens: Herresædet Damsbo, der ligger i Jordløse og lige før Hattebækken, der danner grænsen til Fåborg, er i dag forpagtet til den tidligere Assens-borgmester, Hans Ole Hansen, og alt sker efter moderne principper.

Huset er helt specielt, bl.a. fordi den er bygget op med to forholdsvis overkommelige parallelle hovedbygninger. Normalt er Damsbo ikke forbundet med nogen særlig gloriøs historie eller særlige historiske begivenheder.

Men det snyder, for graver man ned i historien omkring huset så er der både troldkællinger, en forræder, en umulig herremand, som måtte tvangsskifte samt en forsvarschef, som også var en driftig forretningsmand.

Damsbo nævnes første gang i 1552 og det er Jacob Brockenhus, der er ejer og den hører ind under Hvedholm, der er hovedsædet i grevskabet Brahesminde og som dækkede hele det sydvestlige hjørne af Fyn.

Helt tilbage i middelalderen har den fynske adelsslægt Brockenhus haft jordbesiddelser i Jordløse sogn, men selve Damsbo bliver først oprettet i 1552, altså kort efter reformationen. Det var ejendommene Store Damsbo, Lille Damsbo og Fuglsang der blev slået sammen til det nye herresæde.

Godset havde da 17 gårde og landbo i Jordløse Sogn og en i Strandby.

Stifteren Jacob Brockenhus fik ikke megen tid til at tage sig af godsadministrationen idet han var stiftslensmand rundt om i landet i flere år og han blev sendt på diplomatiske opgaver ude i Europa. Da syvårskrigen brød ud i 1563 blev Jacob Brockenhus udnævnt til admiral, men han blev taget til fang af svenskerne.

Han kom i en situation som nogle mente var landsforræderisk. Erik XIV fik ham til at tage til Danmark med det formål, at få sin slægt til at vende den danske konge Frederik II ryggen.

Det mislykkedes og svenskerkongen anklagede Brockenhus for at være en æreløs mand.

Da krigen sluttede nægtede den danske konge at have noget med ham at gøre og afslog at udløse ham af krigsfangeskabet.

Troldkællinger

Heller ikke hans efterfølger på Damsbo, sønnen Eiler Brockenhus fik noget specielt lykkeligt liv. Da hans første hustru, Berte Friis fra Ørbæklunde, døde i 1582 giftede han sin med Anne Bille med hvem han fik 17 børn, som alle enten var dødfødte eller som døde som meget små.

Man var i tiden ikke i tvivl om at der var trolddom i sagen, og samtiden udpegede jomfru Christence Kruckow som den skyldige. Hun havde været i huset hos fru Bente Friis og da hun døde havde jomfru Kruckow ventet at bliver efterfølger i ægteskabet.

Hendes tilsidesættelse førte til, at hun i sin harme udøvede alskens trolddom mod Anne Bille i tiden omkring brylluppet.

To piger havde hjulpet jomfru Kruckow og de tilstod deres misgerninger i 1596-97, hvorefter de begge blev brændt på bålet, mens jomfru Kruckow gik fri.

Det var dog kun en stakket frist, for syv år senere var hun igen i gang med sortekunsten og denne gang måtte også hun bøde med sit liv.

Eiler Bille fik ingen arvinger man han efterlod sig et meget værdifuldt historisk skrift, idet han fra 1584 førte en meget omhyggelig kalender over begivenheder i de adelige kredse.

Forsvarschefen

Et par mindre ejerskifter fandt sted, men i 1624 holdt den mægtige Bille-slægt sit indtog på Damsbo, og det var Danmarks Rigsmarsk – svarende til nutidens forsvarschef – Anders Bille, der rykkede ind på godset. Han gik omgående i gang med at bygge den hovedbygning, som stadig eksisterer. Bygningen med de to parallelle fløje i et stokværk.

Anders Bille var en ung mand da han overtog Damsbo, kun 24 år. Han valgte hurtigt krigerens håndværk som sin fremtid. Som 19-årig kom han i kurfyrste Friedrich af Phalz' hær og som 26 årig var han i hertug Bernhard af Weimars rytterregiment i Chr, IV's hær i Tyskland.

Det var i øvrigt den hær som Fyns Livregiment var tilknyttet og hvor regimentet deltog i det store slag ved Lutter am Barenberge.

Anders Bille gjorde karriere og som 31-årig var han lensmand på Rugård og som 42-årig var han rigets marsk.

Han var meget aktiv i den daværende politiske verden og med sit ønske om at samle hærledelsen hos sig selv vakte han også modstand i adelskredse.

Da svenskerkrigen igen udbrød i 1657 ville Anders Bille tage kampen op ved Danmarks sydgrænse, men krigsrådet satte sig imod og gav ordre om at trække tropperne tilbage. Han tog ophold i Frederiksodde og da fæstningen blev stormet blev han hårdt såret og døde et par uger senere.

Forfatterinden

Rigsmarskens søn Henrik døde ung, så datteren Sophie Bille overtager Damsbo. Hun er gift Mogens Rosenkrantz.

Sophie Bille, der blev født i 1624 var kendt som forfatter til en meget udbredt bønnebog. I 1634 går ejendommen i arv til sønnen Christian Corfitz Rosenkrans. På det tidspunkt hørte der ganske meget bøndergods til, men hovedparten af det lå i det daværende Nyborg amt, men der var dog også tilliggender i Assens og Odense amter.

Besætningen på Damsbo var ikke så stor og den omfattede 29 heste, 13 stude og køer og 96 væddere, får og beder.

Det fremgår, at på det tidspunkt var der ikke sker ændringer i huset, som var opført af Anders Bille.

Det bliver broderen Axel Rosenkrantz fra Spøttrup der arver Damsbo, men den ligger uhensigtsmæssig, så Damsbo bliver solgt, først til Hans Nobel fra Sandholt og senere til Fåborg-købmanden Henrik Larsen Lund, som giver det videre til sønnen Søren Lund.

Den umulige godsejer

Søren Lund syntes at have været en særdeles umulig herremand. Der indgives jævnligt klager over ham for hans letsindige godsadministration.. Disse klager bliver til sidst så graverende at hans slægtningen koncelliråd Fogh og Knud Fogh anmoder om at Søren Lund tvinges til at skifte med sin søn, da der ellers ikke ville blive nogen af hans midler tilbage.

Ansøgningen støttes af amtsmand Adeler da han i 1748 sender ansøgningen videre til stiftamtsmanden.

Adeler skrev bl.a.: Thi enhver som både kender ham ( Søen Lund) og har hørt om hans adfærd at sige, kan ikke andet end aflægge det vidnesbyrd om ham, at hans konduite er helt utilstrækkelig til at dirigere et gods jord vel, og desuden er det lidt begreb, som han er begavet med, ganske og aldeles fordærvet, især hans høje indbildninger om sin egen fuldkommenhed og kapacitet, der ikke tillader ham at tage imod noget fornuftigt og velment råd.

Siden flyttede andre ind og billeslægten, der forenede sig med Brahe-slægten, var på ejendommen indtil 1935, hvor huset ved arv gik over til godsejer Preben Skou.

I dag ejes huset af Kathrine Pedersen og drives af Hans Ole Hansen.

Damsbos tilliggende er nu på i alt 353 hektar.

Kilder:

Danske Herregårde og Slotte

Den store danske encyklopædi

Danmarks Historie

Krak Landbrug

Fynske Livregiment

Internettet