Af Erik Grove

En forholdsvis upåagtet herregård i Assens kommune var engang hjemsted for slægter, som har påvirket Danmarks udvikling.

Det er Skovgårde, som befinder sig i et højtliggende og bakket terræn ikke langt fra Øxnebjerg, hvor det berømte blodig slag mellem Johan Rantzaus og Johan Høyas styrker fandt sted 11. juni 1535.

Dette herresæde har en historie, der ikke er mindre spændende end de øvrige ni herregårde, der er placeret i den nuværende Assens Kommune.

Også her har der boet mennesker, som har haft indflydelse på Danmarks udvikling.

Skovgårde nævnes første gang i 1466 og da ejedes den af Verner Pedersen Pil.

Han optræder da ved Assens byting i en sag vedrørende den fynske stormand Eggert Frille med hvem han syntes at have haft en del at gøre. Han var søn af en rådmand i Odense og barnebarn af Assens borgmesteren Anders Niels Andersen.

Han bliver betegnet som væbner og af adelsslægten Pil.

Uradel på Skovgårde

Den danske uradel er i øvrigt ganske godt repræsenteret i Skovgårdes tidligste ejerkreds.

Uradel anvendes som betegnelse for den ældste oprindelige adel, hvis tilhørsforhold til adelstanden ikke er dokumenteret med adelsbreve eller patenter.

Ordet anvendes ikke i forbindelse med navnet Pil, men den næste ejer af Skovgårde er omfattet af begrebet.

I 1482 er det Otto Johansen Skinkel, der overtager Skovgårde.

Han stammer fra Skinkel-slægten som oprindelig er en slesvigsk uadelsslægt, der kommer til Danmark i 1300-tallet med Otto Skinkel.

Enkelte medlemmer af slægten havde fremtrædende hverv i centraladministrationen.

I den forbindelse er den bedst kendte person nok Morten Skinkel, som var gehejmeråd og medlem af statskollegiet.

Han spillede en vis politisk rolle, idet han medvirkede til Christoffer Gabels fald og tilsluttede sig kredsen omkrig Peder Schumacher - bedre kendt som Griffenfeld - men Skinkel faldt selv i unåde i 1671.

Bortset fra de forholdsvis få embedsmænd i slægten, så beskæftigede familien sig først og fremmest med godsdrift.

Skinkel-slægten uddøde på mandslinjen i 1560, men navnet førtes videre af kvindelinjen i to andre slægter, og den slægt som Morten Skinkel tilhørte menes uddød i 1790.

Søheltens slægt

Ni generationer af slægten Norbys mands- og kvindelinje ejede Skovgårde i perioden fra Laurids Pedersen Norby overtager huset i 1512 til Bendix Pedersen Norby i 1641 solgte herregården til Jørgen Brahe til Hvedholm.

Samme år mageskiftede han Skovgårde mod at få Bisbo, som er forgængeren til Brahesborg.

Norbyslægtens berømteste mand var søhelten Søren Norby, men det fremgår ikke, at han har været bosiddende på Skovgårde.

Han døde i 1530 efter at have gjort tjeneste for både kong Hans og Chr. II.

Ser man på Norby af Skovgårde så begynder slægtstavlen engang i 1400-årene, og den første Norby der står som ejer af Skovgårde er barnebarnet Laurids Pedersen Norby, som nævnes så tidligt som i 1512.

Købte kirkerne

Erik Steensen giftede sig i 1671 med Kirsten Wenzelsdatter Roth Kirck, der var enke efter Bendix Hartvigsen, og da han kom til Skovgårde havde han været i kongens tjeneste.

Da han i 1671 kom hjem fra en udlandsrejse og han fik som tilgodehavende fra kongen udlagt adskilligt jordgods i Båg Herred og han købte mere til, blandt andet hele fire kirker, nemlig Søby, Turup, Ørsted og Søllested.

Det kan måske se brødløst ud at eje kirker, men det kunne godt være en fornuftig økonomisk disposition, idet retten til tiende fra menighederne tilfaldt ejeren.

Tiende som en afgift formodes indført så tidligt som i 1104, og blev først endelig afskaffet ved indkomstskattes indførelse i 1903 .

Under Erik Steensen fik Skovgårde et så stort tilliggende at ejendommen blev en komplet sædegård, hvilket den ikke før havde været.

Herregården blev i Erik Steensen ejerperiode sat til 200 tdr. hartkorn (Det var vurderingen af hartkornet, der var grundlaget for beskatning. Han blev i 1677 udnævnt til amtmand over Assens og Hindsgavl amter, i 1678 blev han kancelliråd og i 1690 til etatsråd.

Holck'er på gården

Steensens datter Barbara Christine var gift med Mogens Holck fra Holckenhavn ved Nyborg.

Han var oberst og deltog i Den store nordiske krig og ved belejringen af Stralsund blev hans helbred ødelagt og han døde i Rostock.

Fru Holck blev på Skovgårde til sin døde i 1755. Hun lod blandt andet bygge et hospital til fire gamle og fattige personer fra Skovgårde, gods,

Den nuværende hovedbygning, der er opført med egebindingsværk og med kampstenssokkel lod hun opføre i 1721, og selvom der skete en del forbedringer og moderniseringer i 1863 til 1874, så er det i det store hele Barbara Christine Holcks hovedbygning, der er placeret i det store gårdkompleks.

200 års forpagtning

Skovgårde kommer efter fru Holcks død på auktion og det er grev Christian Rantzau til Brahesborg der køber ejendommen og den er i slægtens eje i næsten 200 år.

I hele denne periode er Skovgårde forpagtet ud og forpagterne sidder på gården i ganske mange år.

Ved lensafløsningen i 1922 køber den daværende forpagter August Kjær Skovgårde, som dog må afgive lidt over 256 tønder land, hvoraf de 145 td. Giver plads for 11 nye statshusmandsbrug..

Ejendomme er i Haarby-familien Hauch Fengers besiddelse fra 1965 til 1995 og den nuværende ejer Jette Hempel-Hansen rykker ind på gården i 1998.

Gården har i dag et tilliggende på 92,8 hektar.

Driftsformen er frø, korn, roer, ærter, jordbær, kirsebær og pærer samt et lille hold af kødkvæg.

Det er i øvrigt lidt pudsigt, at trods gårdens navn, så vides det ikke, at der har været nogen væsentlig skov til Skovgårde.